تحلیل ها

تحلیل

VOLATILITY

نوسانات چیست؟ نوسانات اندازه گیری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص یا بازار معین است. در بیشتر موارد ، هرچه…